Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/template-parts/content.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/template-parts/content.php on line 1
EKO SPŁYW – ZAPROSZENIE

EKO SPŁYW – ZAPROSZENIE

plakat eko

 

W sobotę o godzinie 11 eko spływ czyli spływ sprzątający rzekę Łynę. Startujemy z Olsztyna – Zamek. Do dyspozycji mamy 10 kajaków – liczba ograniczona. Mam nadzieję że pogoda nie pokrzyżuje naszych planów. Chętnych proszę o kontakt na fb .Czas trwania to około 5/6 godzin po zakończeniu ognisko kiełbaski. Oczywiście impreza bezpłatna – współfinansowana z ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/template-parts/content.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/template-parts/content.php on line 1
STATUT

STATUT

STATUT


Fundacji na rzecz Rozwoju
Polski Północno-Wschodniej

IDEA


 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

 1. Urszulę Anculewicz
 2. Justynę Całka-Orłowską
 3. Mirosława Fesnaka
 4. Aleksandrę Kopańską

zwane dalej Fundatorami,

aktem założycielskim sporządzonym przez notariusza Elżbietę Proć w Olsztynie, za Repertorium A Nr 152 / 2014  Roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

 • 4

Właściwym ministrem sprawującym nadzór jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

 • 5
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim obszar województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 6
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji swych celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
 • 7
 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

>IDEA Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej < z siedzibą w Olsztynie lub pieczęci podłużnej z napisem o treści zgodnej z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą o brzmieniu >FUNDACJA IDEA<
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • 8

Fundacja może ustanawiać na podstawie uchwały Rady Fundacji odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 9

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju Polski Północno-Wschodniej i jej mieszkańców, wspierania i upowszechniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz budowania partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności dla:

 • budowania partnerstwa pomiędzy członkami Fundacji, w celu wspólnego, aktywnego uczestniczenia w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej;
 • współdziałania na rzecz przygotowania Polski Północno – Wschodniej i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
 • propagowania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego a także wspierania i upowszechniania ekologii i ochrony zwierząt;
 • inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego
  i ekonomicznego obszarów wiejskich, w tym realizacji wspólnych projektów wraz z innymi partnerami;
 • rozwijania pakietu usług doradczych, zapewnienie ich wielofunkcyjności i kompleksowości zwłaszcza w zakresie dostosowania do standardów UE;
 • uelastycznienia struktur organizacyjnych i oferty programowej oraz ciągłe dostosowywanie jej do zmian zachodzących w kraju, poszczególnych regionach, czy na szczeblu lokalnym;
 • promocji doradztwa jako ekonomicznie i społecznie efektywnego instrumentu wspierania procesu wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego;
 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • promowania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą;
 • wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 • promocji i popierania rozwoju innowacyjnych technologii informatycznych;
 • promowania, wspierania i organizowania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • promowania i inicjowania działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności;
 • podejmowania działań w celu poprawy standardów życia ludności na terenie działania Fundacji.
 1. Fundacja w swojej działalności uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, rozwój turystyki, także działania ekologiczne o charakterze edukacyjno- informacyjnym.
 • 10
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. gromadzenie funduszy pieniężnych oraz darowizn,
 3. organizowanie zbiórek publicznych;
 4. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 5. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 6. występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji
  i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb lokalnych społeczności;
 7. organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska lokalne na rzecz rozwoju obszarów Polski Północno-Wschodniej ;
 8. działalność wydawniczą i kolportażową w zakresie celów Fundacji,
 9. nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami i organizacjami realizującymi podobne cele jak Fundacja w kraju i za granicą,
 10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach fundacji,
 11. odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, do których prawo dysponowania ma Fundacja;
 12. współpracę z Kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie wymienionym w celach fundacji,
 13. reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym;
 14. współdziałanie z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami;
 15. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej
  i edukacyjnej w szczególności w kontekście procesu integracji europejskiej;
 16. inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków fundacji;
 17. stałe podnoszenie jakości świadczonych przez członków fundacji usług;
 18. współpracę z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami w celu rozwoju Polski Północno-Wschodniej;
 19. inicjowanie i realizację działań w celu pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć statutowych (w tym realizację programów finansowanych ze środków pomocowych krajowych i międzynarodowych).
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • 11

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

 1. 13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 2. 14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 3. 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 4. 10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 5. 61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 6. 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 7. 11.Z – Wydawanie książek
 8. 12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 9. 13.Z – Wydawanie gazet
 10. 14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 11. 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 12. 29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 13. 02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 14. 03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 15. 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 16. 12.Z Działalność portali internetowych
 17. 91.Z Działalność agencji informacyjnych
 18. 99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 19. 11.Z Ubezpieczenia na życie
 20. 12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 21. 20.Z Reasekuracja
 22. 30.Z Fundusze emerytalne
 23. 19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 24. 22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 25. 29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 26. 20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 27. 31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 28. 32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 29. 20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 30. 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 31. 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 32. 11.Z Działalność agencji reklamowych
 33. 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 34. 10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 35. 20.Z Działalność fotograficzna
 36. 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 37. 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 38. 99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 2. 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 3. 11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 12
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) a ponadto środki trwałe i inne składniki majątku trwałego oraz środki obrotowe uzyskane w toku działalności Fundacji.
 2. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 • 13
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. środków pozyskiwanych w wyniku działalności Fundacji,
  2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  3. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia
  4. subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych,
  5. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
  6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  7. innych dochodów.
 2. Dochody wymienione w ust. 1 przeznaczane są na realizację celów Fundacji wymienionych w §9 Statutu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, wskazując określony cel statutowy Fundacji.
 • 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 15
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, w sytuacji, gdy długi i ciężary spadku (zobowiązania i inne pasywa) przekraczają albo mogą przekroczyć wartość mienia spadku (aktywów), oceniając z dołożeniem należytej staranności stan spadku – Fundacja ma obowiązek odrzucić spadek.
 2. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 • 16
 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundatorów
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 • 17
 1. Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i nadzorczych.
 2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy wskazani w 1 Statutu.
 3. Członkowie Rady Fundatorów:
 4. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Rada Fundatorów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
 7. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundatorów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 8. Uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Fundatorów, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 9. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący na żądanie co najmniej ¼ obecnych na posiedzeniu członków Rady, poza wyjątkami przewidzianymi w Statucie.
 10. Każdy członek ma jeden głos.
 11. Z posiedzenia Rady Fundatorów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Uchwały Rady Fundatorów stanowią załączniki do protokołu.
 12. W posiedzeniach Rady Fudatorów uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 13. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundatorów mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Fundacji ma charakter doradczy.
 14. Do kompetencji Rady należy:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. występowanie z zaleceniami dotyczącymi działalności Fundacji,
  3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i kierunków działalności statutowej Fundacji,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  6. ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  7. uchwalanie regulaminu Rady i Zarządu,
  8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i ich przyznawanie,
  9. zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji
  10. uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  11. zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości,
  12. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość jednorazowo przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  13. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Fundatorów i Zarząd,
  14. możliwość tworzenia Funduszy na podstawie §28 ust. 2 Statutu,
  15. podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji.
  16. Przewodniczący Rady Fundatorów w imieniu Fundacji podpisuje umowy, o których mowa w ust. 14 lit. i. powyżej.
 • 18
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundatorów.
 • 19
 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób wybranych przez Radę.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje w dniu odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przez Radę Fundacji, a także z przyczyn określonych w § 20 Statutu.
 3. Prezes z członków Zarządu powołuje jednego Wiceprezesa.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
 • 20
 1. Członkowie Zarządu Fundacji:
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 5. Rada Fundatorów może odwołać członka Zarządu, w tym Prezesa w przypadkach:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  3. przekroczenia 75 roku życia,
  4. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  5. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 • 21

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd jej majątkiem,
 5. przyjmuje pomoc subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia, zatrudnia i ustala wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,
 8. występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,
 9. powołuje kierowników poszczególnych zakładów w przypadku ich utworzenia oraz zatwierdza regulaminy organizacyjne zakładów,
 10. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji zgodnie z kierunkami działalności statutowej Fundacji przyjętymi przez Radę Fundacji, zatwierdzonych na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.
 • 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes wraz z innym członkiem Zarządu.  Zarząd może upoważnić inną osobę do złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji.

 • 23
 1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, z tym, że Zarząd zbiera się na pierwsze posiedzenie w ciągu 15 dni od dnia wyboru.
 • 24

Praca w organach Fundacji jest działalnością społeczną. W uzasadnionych przypadkach Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 • 25

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 • 26

W celu usprawnienia działań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

 • 27
 1. Zarząd Fundacji ma obowiązek opracować zasady rachunkowości i zakładowy plan kont.
 2. Fundacja ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 28
 1. Na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów obok Funduszu Założycielskiego tworzy się Fundusz Zapasowy.
 2. Rada Fundacji może postanowić o utworzeniu innego Funduszu, który będzie służył wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
 • 29
 1. Fundusz Założycielski zasilają środki wniesione także przez Fundatora w przyszłości oraz ta część dochodów, która jest adresowana na ten fundusz przez darczyńców, spadkobierców, zapisodawców, ofiarodawców albo z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczona na ten Fundusz uchwałą Rady.
 2. Fundusz Zapasowy powinien być tworzony w takiej wysokości, aby co najmniej w perspektywie planowej działalności roku następnego zabezpieczać pokrycie ewentualnych strat w działalności statutowej tak, aby nie obciążać majątku służącego tej działalności.
 3. Środki innych Funduszy tworzonych na podstawie § 28 ust. 2 Statutu gromadzi się na odrębnych rachunkach bankowych.
 • 30

Gospodarowanie Funduszami, o których mowa w § 28, uznawanie ich i obciążanie powinno służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

 • 31
 1. Fundacja sporządza stosownie do obowiązujących przepisów sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych łącznie z całej swojej działalności i odrębne sprawozdanie finansowe dla działalności gospodarczej.
 • 32

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 • 33
 1. Sprawozdania, o których mowa w §31 statutu Zarząd przedkłada Radzie Fundacji do końca 4-go miesiąca roku następnego.
 2. Rada Fundacji dokonując przyjęcia sprawozdań finansowych decyduje o przeznaczeniu dochodów z działalności gospodarczej na konkretne cele statutowe, w ramach planu finansowego na rok następny.
 • 34
 1. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem.
 2. Zabrania się Fundacji:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 • 35
 1. Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje na wniosek Zarządu Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Rady Fundacji przy obecności 2/3 członków Rady, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2, przy czym decyzja taka dla swej ważności wymaga zgody Fundatorów.
 2. Zmiany celów Fundacji mogą być dokonywane wyłącznie przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ VII

INNE POSTANOWIENIA

 • 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku.

 • 37

Decyzję o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatora podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Rady, przy czym dla swej ważności decyzja taka wymaga zgody Fundatorów.

 • 38

O podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 • 39

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, na rzecz wskazanej przez Radę Fundatorów organizacji,  na cele, które były celami statutowymi Fundacji.

 • 40

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spaw zabezpieczenia społecznego corocznie do 30 czerwca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 • 41

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.