DZIAIALNOSC


Nasze działania obejmują doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla przedsięwzięć ze środków UE, zarówno na etapie planowania, jak i późniejszej realizacji. Nasz kreatywny i dynamiczny zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz krajowych. Wnioski aplikacyjne przygotowane przez naszych konsultantów uzyskują pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy:

- analizę potrzeb w zakresie możliwości pozyskania funduszy UE,
- pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów,
- opracowanie studiów wykonalności,
- sporządzanie niezbędnych analiz i eksperty związanych z planowanym projektem
- opracowanie raportów oddziaływania na środowisko
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji,
- monitoring procesu oceny wniosku


Oferujemy także Państwu kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE i krajowych.


Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów lokalnych oraz instytucji niepublicznych realizujących zadania publiczne.


Zapraszamy do współpracy!